Author: Adán Rubio

Staff writer for the Plainsman Press.